DELATNOST

Bezbednost i zdravlje na radu

working10

Normativna akta (izrada elaborata, studija, pravilnika, programa obuke i dr.)
Koordinator u fazi izvođenja radova
Koordinator u fazi izrade plana preventivnih mera
Obuka zaposlenih iz BZNR i obuka BZNR za specifična zanimanja
Procena rizika na radnim mestima i u radnoj okolini
Osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći

Protivpožarna zaštita

flame11

Normativna akta (pravila ZOP, program obuke, uputstva i dr.)
Specifična normativna akta
Obuka i provera osposobljenosti zaposlenih
Izrada projekata zaštite od požara
Izrada planova zaštite od požara
Izrada analiza o zonama opasnosti
Izrada plana evakuacije

Različite vrste ispitivanja

tester1

Uslovi radne okoline
Oruđa za rad
Fizičko-hemijske štetnosti
Periodični pregledi sredstava i sistema za dojavu i gašenje požara
Periodični i prethodni pregledi električnih i drugih instalacija (gromobrani, zaštitno uzemljenje, „Ex“…)

Vanredne situacije

emergency1

Procene ugroženosti pravnih lica i privrednih društava obuhvataju objekte i prostor u njihovom vlasništvu ili na korišćenju i prostor oko tih objekata koji može biti ugrožen elementarnim nepogodama i drugim nesrećama na postrojenjima u kojima obavljaju delatnost, odnosno može uzrokovati negativne posledice po širu zajednicu i okolinu u slučajevima prekida rada ili značajnih poremećaja u radu objekata kritične infrastrukture.

Žaštita životne sredine

bio4

Studije uticaja na životnu sredinu

Veštačenje i ekspertiza

contract11

Sudski veštak za oblast:
Bezbednost i zdravlje na radu
Uzroci požara, eksplozija i havarija
740-05-03706/2010-03

Uvođenje sistema kvaliteta – Sistem menadžmenta,
zaštite zdravlja i bezbednosti na radu OHSAS 18 001

quality-badge

Usluge koje pružamo:

Implementacija međunarodnih standarda
– Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001
– Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine ISO 14001
– Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001
– Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane ISO 22000
– Sistem zaštite i bezbednosti informacija ISO 27001
– IFS – međunarodni standard za hranu
Održavanjem međunarodnih ISO standarda
Izrade dokumentacije za CE znak